Podziały nieruchomości

geodezja Tarnów

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - polega na wyodrębnieniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej nowych działek. Każda nowa działka otrzymuje unikalny numer. Geodeta w terenie ustala granice zewnętrzne działki pierwotnej oraz wyznacza punkty graniczne nowopowstałych działek. Wyróżniamy następujące tryby podziału nieruchomości:

  • podział administracyjny
  • podział gruntów rolnych i leśnych
  • podział sądowy

Stosowane metody pomiarów

geodeta Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Kraków

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).