Wykazy synchronizacyjne

geodeta Tarnów

Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych - przyporządkowanie parcelom gruntowym i budowlanym wykazanych na mapach katastralnych (obecnie zdezaktualizowanych) odpowiadających im działek gruntu uwidocznionych w ewidencji gruntów. Niezbędne do uregulowania stanu prawnego działki i wpisania jej do ksiąg wieczystych.

Stosowane metody pomiarów

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodezja Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Kraków

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).