Ustalanie granic nieruchomości

Geodezja Tarnów

USTALENIE GRANIC (wyznaczenie punktów granicznych) - polega na okazaniu przez geodetę w terenie punktów załamania granicy (w przypadku gdy nie ma sporu co do ich przebiegu). Dane pozyskane są na podstawie map zgromadzonych w ODGiK. Ustalenie granic geodeta wykonuje tylko raz. Jeśli sąsiedzi w obecności geodety podpiszą stosowne protokoły, ponownie granicę można już tylko wznowić.

Stosowane metody pomiarów

geodezja Tuchów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodeta Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).