Pomiary i obliczenia inżynieryjne

geodezja Tuchów

Pomiary i obliczenia mas ziemnych - pomiar hałd, wyrobisk oraz ułożonych warstw materiały w celu obliczenia ich objętości.
Pomiary suwnic i torowisk - pomiary wykonywane pod kątem: różnicy wysokości główek szyn, rozstawu szyn, pochylenia wzdłużnego szyn, odchylenia osi szyny os linii prostej.
Pomiary pionowości obiektów wysokich - pomiary wykonywane pod kątem odchylenia osi pionowej obiektu wysokiego od założeń projektowych. Wykonuje się je w szczególności dla kominów przemysłowych, masztów, nadajników i chłodni kominowych.

Stosowane metody pomiarów

geodeta Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodezja Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).