Inwentaryzacja powykonawcza

geodeta Tarnów

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego - dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie danego obiektu. Powstaje w wyniku pomiaru geodezyjnego przedmiotowego obiektu wykonanego przez geodetę w terenie. Następnie geodeta sporządzana operat techniczny i przekazuje go do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu uzyskania klauzuli (ODGiK Tarnów - ul. Nowa 3). Inwentaryzacji powykonawczej podlegają zarówno obiekty kubaturowe (budynki), liniowe (uzbrojenie terenu) jak i powierzchniowe (place, chodniki). Należy pamiętać, że elementy podziemne należy inwentaryzować po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru geodezyjnego przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

Stosowane metody pomiarów

geodezja Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodezja Tuchów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Kraków

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).