Geodezyjne opracowania kameralne

geodeta Karków

TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH - polega na przeliczeniu współrzędnych, zarówno płaskich jak i wysokościowych, pomiędzy obowiązującymi układamy państwowymi lub pomiędzy układem państwowym a lokalnym.
KALIBRACJA OBRAZÓW RASTROWYCH - polega na skanowaniu danego obrazu (mapy lub innego opracowania) a następnie jego przetworzeniu w programie komputerowym ten sposób, aby odpowiednim elementom obrazu przyporządkować odpowiednie współrzędne geodezyjne. Obrazy zostają zapisane w taki sposób aby w każdym programie przyporządkowanie zostało zachowane.
WEKTORYZACJA MAP - polega na przeniesieniu treści mapy analogowej (papierowej) na postać cyfrową możliwą do edycji.

Stosowane metody pomiarów

geodezja Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

usługi geodezyjne Tarnów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Rzeszów

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).