geodezja Tarnów

Najczęściej zadawane pytania dotyczące geodezji

Kiedy należy sporządzić mapę do celów projektowych?
Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania planu zagospodarowania działki przed budową budynku mieszkalnego, przyłącza, sieci uzbrojenia.
Kiedy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację przyłączy?
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy należy wykonać w wykopie przed jego zasypaniem. Mapę z inwentaryzacją przekazuję się właścicielowi danego typu sieci.
Do czego potrzebuję inwentaryzacji budynku?
Geodezyjna inwentaryzacja budynku potrzebna jest w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie tegoż budynku z inspektoratu budowlanego.
Kiedy rozgraniczenie a kiedy ustalenie granic?
Rozgraniczenia należy wykonać w przypadku sporu o przebieg granicy. Gdy nie ma konfliktu można wykonać ustalenie granic.