Wznowienia punktów granicznych

Geodeta Tarnów

WZNOWIENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH wykonuje geodeta gdy istnieją materiały w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (współrzędne geodezyjne załamania granic), które pozwolą geodecie jednoznaczne odtworzyć w terenie punkty załamania granic działki. Są to dokumenty powstałe w wyniku podziału, rozgraniczenia, ustalenia granic nieruchomości oraz scalenia i wymiany gruntów. Powinny one posiadać stosowne klauzule nadane przez ODGiK.

Stosowane metody pomiarów

Geodezja Tarnów

POMIARY
ODBIORNIKAMI GPS

Pomiary GPS RTN

Pomiary satelitarne wykonywane w oparciu o stacje referencyjne zlokalizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

geodezja Rzeszów

POMIARY
TACHIMETRYCZNE

sytuacyjne i wysokościowe.

Pomiary wykonywane w oparciu o istniejące punkty osnowy geodezyjnej przy użyciu klasycznego tachimetru.

geodezja Kraków

POMIARY
NIWELACYJNE

Niwelacja geometryczna.

Pomiar rzędnych terenu oraz elementów uzbrojenia terenu w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych (reperów).